Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

 

Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη ( ΓΥΠ )
Προσωπικό
 Σταύρος Κυριαζής, Αναστάσιος Παπαιωάννου, Ελένη Νικολαίδου
 Στοιχεία Επικοινωνίας
 Προϊστάμενος/η τηλ.: 213 204 1877
 E-mail: yppoliti@evaggelismos-hosp.gr

 

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 9 του Ν.3868/10 (129 Α΄/3.8.2010), αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ), υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

 

Σκοπός και Στόχοι

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή του.
Στο Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.
Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλουν στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση τον Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζόμενων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Το Γραφείο υπάγεται απ’ ευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή και η λειτουργία του αποτελεί προέκταση εκείνης των οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου, στοχεύοντας να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των μονάδων του Νοσοκομείου.

 

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και την ηθική διάσταση της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, αρμόδιες για την απρόσκοπτη και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών είναι οι οργανικές μονάδες του Νοσοκομείου προς τις οποίες απευθύνεται ο Πολίτης και υπεύθυνοι για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των αρμοδιοτήτων τους, είναι οι εργαζόμενοι με τους οποίους συναλλάσσεται άμεσα ο Πολίτης σε κάθε σημείο επαφής του με τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
Για τις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος των οργανικών μονάδων (Υπηρεσίες και Τομείς, Τμήματα, Γραφεία) δηλώνει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί -και αφού πρώτα έχει εξαντληθεί κάθε εναλλακτική δυνατότητα μέσω και της θεσμοθετημένης ιεραρχίας εντός της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/07)-, οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη, προκειμένου αφ’ ενός να αναζητηθεί δόκιμη λύση για την αντιμετώπιση του εξατομικευμένου προβλήματος και αφ’ ετέρου να καταγραφεί η δυσλειτουργία που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, με στόχο την αποφυγή επανάληψης του συμβάντος και γενικότερα του προβλήματος.
Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη συνεργάζεται με τα Τμήματα των Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ), Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Κίνησης Ασθενών, την Διοίκηση και τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους υπαλλήλους του Νοσοκομείου οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο μείγμα προσόντων και δεξιοτήτων, την ανάλογη εργασιακή υποδομή, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων, όπως απαιτεί το αντίστοιχο profile της θέσης.
Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι:

Ν.2071/92 (123 Α΄/14.7.1992), Άρθρα 47 & 94-100
Ν.2716/99 (96 Α΄/17.5.1999), Άρθρα 1& 2
Ν.2519/97 (165 Α΄/21.8.1997), Άρθρο 1>
Ν.2619/98 (132 Α΄/19.6.1998), Άρθρο 1
Ν.3418/05 (287 Α΄/28.11.2005)
Π.Δ.216/01 (167 Α΄/25.7.2001)


Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στο ισόγειο του Νοσοκομείου, στη συμβολή των κτιρίων ΑΧΕΠΑ και Πατέρα. Στην πλήρη επέκταση της λειτουργίας του, εξυπηρετεί τους πολίτες κατά την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Επιπροσθέτως, έχει διασφαλισθεί η 24ωρη ηλεκτρονική επικοινωνία του Πολίτη με το Γραφείο, είτε μέσω e-mail (yppoliti@evaggelismos-hosp.gr, info@evaggelismos-hosp.gr) είτε και μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης αιτήματος.
Εναλλακτικά, ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το παράπονο ή την καταγγελία του αυτοπροσώπως ή/και μέσω εκπροσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου, σε ύστερο χρόνο ή/και μέσω ταχυδρομείου, μέσα από κατάλληλο έντυπο το οποίο προμηθεύεται από τα σημεία εξυπηρέτησής του.

Αρμοδιότητες

Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υ.Α. Υ4α/οικ. 106298 (1496 Β΄/6.9.2010), οι εξής αρμοδιότητες:
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών.
3. Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
4. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.
5. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.
7. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.
8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Συνοπτικά, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη μεριμνά για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000