Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για Κατάρτιση

Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) προκειμένου να προβεί στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών παρακαλεί τους οίκους κατασκευής, αντιπροσώπους, κλπ. εντός τριάντα (30) ημερών όπως καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) τα prospectus και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου των μοντέλων που διαθέτουν και θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα πιο κάτω χαρακτηριστικά.

The Direction of Technical Services (Department of Biomedical Engineering) in order to proceed in the syntax of technical specifications request the construction companies, distributor companies, etc. within thirty (30) days that they deposit in electronic form (pdf) the prospectus and the technical characteristics of total of models they feature and cover at least the following characteristics.

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatrikidpt@evaggelismos-hosp.gr

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132041287

ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΤΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ HPLC (ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) για την εκτέλεση εξετάσεων VMA, Μετανεφρίνες, Noc Μετανεφρίνες, SHIAA και 3-Methoxythramine.

 
 
 
Εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος του Τμήματος Αιμοδοσίας:
 
1. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας των ορολογικών εξετάσεων και των ανοσοαιματολογικών εξετάσεων
2. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας αιματολογικών εξετάσεων (Γενική αίματος,Hb, HCT,MCH,MCHC, MCV, PLT,RBC,RDWWBC,cumulative patient means MCH, MCHC ΚΑΙ MCV, APTT & Fibrinogen, PT)
3. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας μοριακών εξετάσεων (ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA)
4. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τις εξετάσεις των ηπατιτίδων Β και C: HBsAg, HBcAb, HBcAb, HBcAbM, HBeAb, HBeAg, HBsAb, HCVAb, HCVAbCt, αντισώματα HIVAb, HIVab, HIVAg/Ab, HIV AbCt, primary, HIV AbCt, καρδιολιπίνης, ειδικά αντισώματα έναντι του τρεπονήματος, RPR VDRL, TPHA, FTA, εποβεβαιωτικές δοκιμασίες της σύφιλης, HTLV1 και HTLV2.
5. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τις εξετάσεις τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping, ανάστροφης ομάδας, antibody screening και συμβατότητα, τεστ αντισφαρίνης άμεσο.
6.Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για την ερμηνεία στις εξετάσεις που διενεργούνται με γέλη , με ψηφιακές εικόνες για τυποποίηση ομάδων αίματος του συστήματος ΑΒΟ και Rhd grouping, ευθεία και ανάστροφης ομάδας.

Μεταλλικοί δίσκοι διανομής φαρμάκων για κλινικές

Εξέταση αιμοσφαιρίνης υποψήφιων αιμοδοτών με αισθητήρα αναίμακτης μεθόδου των 5.000 μετρήσεων

Καθετήρες για την αιμοδυναμική παρακολούθηση ( διαπνευμονικής και συνεχούς μέτρησης της καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία) των ασθενών συνοδευόμενοι με τα αντίστοιχα Μόνιτορ για τις ανάγκες της ΚΕΘ

Σύστημα ανοσοϊστοχημείας για:

1) την προμήθεια  4000 περίπου εξετάσεων  ανίχνευσης των ελαφρών (κ,λ) και βαρειών (γ,μ,α) αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών στην επιφάνεια των Β-λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων με την έμμεση μέθοδο στρεπταβιδίνης - βιοτίνης με συνοδό εξοπλισμό (για τις ανάγκες του Αιμοπαθολογοανατατομικού Εργαστηρίου)

2) την προμήθεια 700 εξετάσεων και συγκεκριμένα:

Τον βιοδείκτη ALK D5F3 (175 εξετάσεις)

Τον βιοδείκτη PDL1 (SP142) (175 εξετάσεις)

Τον βιοδείκτη BRAF V600E (175 εξετάσεις)

Τον βιοδείκτη HER2 (4B5) (175 εξετάσεις)

(για τις ανάγκες του Παθολογοανατατομικού Εργαστηρίου)

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000