Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν.Α « Ο Ευαγγελισμός», παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις , προσπαθεί να συνεχίσει την παράδοση του Νοσοκομείου στη διάγνωση και την θεραπεία ενδοκρινολογικών παθήσεων. Διαθέτοντας το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, τον κατάλληλο εξοπλισμό και χώρο θερμού εργαστηρίου έλαβε τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ( ΕΕΑΕ, ΕΟΦ) , ώστε να είμαστε σε θέση να συνθέσουμε  ραδιοφαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία  θα βελτιστοποιήσουν τη διάγνωση των νευροενδοκρινών όγκων με εξετάσεις Ποζιτρονικής/Υπολογιστικής Τομογραφίας (PET/CT). Ταυτόχρονα, το Νοσοκομείο  ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές  διαδικασίες για την προμήθεια  πεπτιδίων αναλόγων της σωματοστατίνης και γεννήτριας  Γάλλιου-68 ( 68Ga ).Η τεχνολογία PET/CT με πεπτίδια ανάλογα της σωματοστατίνης επισημασμένα με 68Ga, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια ( έως 40%), μικρότερη δόση ακτινοβολίας προς τον ασθενή και το περιβάλλον (κατά 30%) και  είναι πιο ξεκούραστη γιατί ολοκληρώνεται σε 2 ώρες ,αντί σε 2 ημέρες, όπως συμβαίνει με τη τρέχουσα τεχνολογία.Η επιστημονική ονομασία της εξέτασης είναι PETSCanμε 68Ga-Εδοτρεοτίδη/DOTATOC.  Το εμπορικό όνομα  PETSCan με 68Ga-SomaKit TOC.Η δαπάνη της εξέτασης καλύπτεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ)

για ανάγκες καθαριότητας  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

                                                                         ΑΘΗΝΑ 30-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –                                                         ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα ότι στις 27-11-2017 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 178/15.11.2017 (θέμα 58) απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της προσφυγής δύναται να παραληφθεί από το Γραφείο Προσωπικού  του Νοσοκομείου.

 

Για το Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

Αθήνα 30-10-2017

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα ότι στις 16-10-2017 ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 172/04-10-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της προσφυγής δύναται να παραληφθεί από το Γραφείο Προσωπικού  του Νοσοκομείου.

 

Για το Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

 

Υποκατηγορίες

ESPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000